Algemene voorwaarden

Al de voorwaarden vermeld op de bestelbons van onze klanten, tegenstrijdig met of verschillend van onze hierna volgende verkoopsvoorwaarden worden steeds bij voorbaat aanzien als niet erkend en niet aanvaard tenzij wij dit uitdrukkelijk onder de bijzondere voorwaarden zouden bepalen.


• Behoudens andersluidende overeenkomst of bestelbon wordt de factuurdatum aanvaard als definitieve leveringsdatum.


• Iedere leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en iedere eventuele vertraging of niet-levering kan geen aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding ook.
 

• Alle kosten verbonden aan de levering, hierin begrepen de transportkosten, vallen ten laste van de koper.
 

• Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de firma te Koningshooikt. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Alle bestellingen en naleveringen worden steeds op kosten van de klant geleverd.


• Stortingen, overschrijvingen, cheques of andere mogelijke effecten ter betaling van een factuur, worden slechts geacht ontvangen te worden op het ogenblik van definitieve creditering van de rekening van de firma. Alle kosten die worden veroorzaakt of die voortspruiten uit de aanbieding van voormelde betaalmiddelen, blijven ten laste van de koper als debiteur van de factuur. Alle ontvangen betalingen zullen in eerste orde aangewend worden ter dekking van de oudste schuld, waarbij de imputatie in eerste orde zal gebeuren op interesten en kosten en vervolgens op de hoofdsom der facturen.
 

• Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven van 10%.
 

• Wanneer een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zal onafgezien hetgeen bedongen werd ten aanzien van moratoire interesten van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn ter dekking van de bijkomende kosten die worden veroorzaakt door de noodzakelijke kaskredieten nodig ter aanvulling van de ontbrekende liquiditeiten ingevolge de niet tijdige betaling, en de schade veroorzaakt door de onmogelijkheid van re-investering van de niet tijdig betaalde factuurbedragen. De schade uit voormelde posten kan worden bepaald op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40,- EUR. Alle invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand geven conform art. 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalings-achterstand bij handelstransacties recht op een bijkomende schadeloosstelling begroot op 8% van het factuurbedrag.
 

• Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd en desgevallend het Vredegerecht te Lier.
 

• De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van het andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 

• Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderde de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 

• Vanaf het afsluiten van de overeenkomst draagt de koper het risico m.b.t. het tenietgaan en beschadigd worden van de goederen.

De eigendom van de goederen is pas verworven na algehele betaling van de factuur en gebeurlijke interesten en aankleven. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 

• Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. De oorspronkelijke verbintenis wordt hierdoor niet uitgedoofd.
 

• Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk verzonden werden.

• Wij verzorgen geen spoedbestellingen, tenzij deze ten laste van de klant worden verstuurd.


• Klachten betreffende eventuele verkeerde leveringen moeten binnen de 8 dagen schriftelijk geschieden.


• Al onze prijzen zijn exclusief BTW en geheel vrijblijvend, met dien verstande dat wij ons het recht voorbehouden externe kosten verhogingen door te berekenen zonder voorafgaande kennisgeving.


• Bij geweigerde bestellingen vallen de vrachtkosten ten laste van de koper.

• Aan de cliënt zal een schadevergoeding van 50% van het geplaatste order worden aangerekend bij iedere annulatie na bestelling.

Stuur ons een bericht