Algemene voorwaarden

 • Aan de cliënt zal een schadevergoeding van 50% van het geplaatste order worden aangerekend bij iedere annulatie na bestelling.
 • Bij geweigerde bestellingen vallen de vrachtkosten ten laste van de koper.verhogingen door te berekenen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Al onze prijzen zijn exclusief BTW en geheel vrijblijvend, met dien verstande dat wij ons het recht voorbehouden externe kosten
 • Klachten betreffende eventuele verkeerde leveringen moeten binnen de 8 dagen schriftelijk geschieden.
 • Wij verzorgen geen spoedbestellingen, tenzij deze ten laste van de klant worden verstuurd.een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk verzonden werden.geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan behouden de verkopers het recht de gehele bestelling ofaangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken behouden de verkopers zich het recht voor van de kopersuitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers
 • Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijkeafwijking van de verkoopsvoorwaarden. De oorspronkelijke verbintenis wordt hierdoor niet uitgedoofd.
 • Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geenbetaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.De eigendom van de goederen is pas verworven na algehele betaling van de factuur en gebeurlijke interesten en aankleven. De
 • Vanaf het afsluiten van de overeenkomst draagt de koper het risico m.b.t. het tenietgaan en beschadigd worden van de goederen.schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.zijn, onverminderde de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend
 • Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbondenvan rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 • De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van het andere zelfs niet vervallen facturente Lier.
 • Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd en desgevallend het Vredegerechtfactuurbedrag.bestrijding van de betalings-achterstand bij handelstransacties recht op een bijkomende schadeloosstelling begroot op 8% van hetinvorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand geven conform art. 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende deDe schade uit voormelde posten kan worden bepaald op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40,- EUR. Alletijdige betaling, en de schade veroorzaakt door de onmogelijkheid van re-investering van de niet tijdig betaalde factuurbedragen.die worden veroorzaakt door de noodzakelijke kaskredieten nodig ter aanvulling van de ontbrekende liquiditeiten ingevolge de nietinteresten van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een schadevergoeding verschuldigd zijn ter dekking van de bijkomende kosten
 • Wanneer een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zal onafgezien hetgeen bedongen werd ten aanzien van moratoire
 • Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven van 10%.zal gebeuren op interesten en kosten en vervolgens op de hoofdsom der facturen.ontvangen betalingen zullen in eerste orde aangewend worden ter dekking van de oudste schuld, waarbij de imputatie in eerste ordevoortspruiten uit de aanbieding van voormelde betaalmiddelen, blijven ten laste van de koper als debiteur van de factuur. Allete worden op het ogenblik van definitieve creditering van de rekening van de firma. Alle kosten die worden veroorzaakt of die
 • Stortingen, overschrijvingen, cheques of andere mogelijke effecten ter betaling van een factuur, worden slechts geacht ontvangen van de klant geleverd.facturen contant betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Alle bestellingen en naleveringen worden steeds op kosten
 • Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van de firma te Koningshooikt. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze
 • Alle kosten verbonden aan de levering hierin begrepen de transportkosten vallen ten laste van de koper.geven tot welkdanige schadevergoeding ook.
 • Iedere leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en iedere eventuele vertraging of niet-levering kan geen aanleiding
 • Behoudens andersluidende overeenkomst of bestelbon wordt de factuurdatum aanvaard als definitieve leveringsdatum.bijzondere voorwaarden zouden bepalen.verkoopsvoorwaarden worden steeds bij voorbaat aanzien als niet erkend en niet aanvaard tenzij wij dit uitdrukkelijk onder de
 • Al de voorwaarden vermeld op de bestelbons van onze klanten, tegenstrijdig met of verschillend van onze hierna volgende

Contact

 • Play sports
 • ASP
 • Alpro
 • Aleris
 • Microsoft